Hexa – Chuyên Táo

iPhone 14 Pro Max
(Grap, Silver, Gold,  Purple) 
Phiên bản ZP/A

128Gb Grap   : Liên hệ
128Gb Silver   : Liên hệ
128Gb Gold     : Liên hệ
128Gb Purple  : Liên hệ

256Gb Grap  : Liên hệ
256Gb Silver   : Liên hệ
256Gb Gold    : Liên hệ
256Gb Purple : Liên hệ

512Gb Grap  : Liên hệ
512Gb Silver   : Liên hệ
512Gb Gold    : Liên hệ
512Gb Purple : Liên hệ

*** Phiên bản ZP/A (Singapore)

iPhone 14 Pro
(Grap, Silver, Gold,  Purple) 
Phiên bản ZP/A

128Gb Grap   : Liên hệ
128Gb Silver   : Liên hệ
128Gb Gold     : Liên hệ
128Gb Purple  : Liên hệ

256Gb Grap  : Liên hệ
256Gb Silver   : Liên hệ
256Gb Gold    : Liên hệ
256Gb Purple : Liên hệ

512Gb Grap  : Liên hệ
512Gb Silver   : Liên hệ
512Gb Gold    : Liên hệ
512Gb Purple : Liên hệ

*** Phiên bản ZP/A (Singapore)

iPhone 14 PLUS
(Black, White, Blue,  Purple, Red) 
Phiên bản ZP/A

128Gb Grap   : Liên hệ
128Gb Silver   : Liên hệ
128Gb Gold     : Liên hệ
128Gb Purple  : Liên hệ

256Gb Grap  : Liên hệ
256Gb Silver   : Liên hệ
256Gb Gold    : Liên hệ
256Gb Purple : Liên hệ

512Gb Grap  : Liên hệ
512Gb Silver   : Liên hệ
512Gb Gold    : Liên hệ
512Gb Purple : Liên hệ

*** Phiên bản ZP/A (Singapore)

iPhone 14 
(Black, White, Blue,  Purple, Red) 
Phiên bản ZP/A

128Gb Grap   : Liên hệ
128Gb Silver   : Liên hệ
128Gb Gold     : Liên hệ
128Gb Purple  : Liên hệ

256Gb Grap  : Liên hệ
256Gb Silver   : Liên hệ
256Gb Gold    : Liên hệ
256Gb Purple : Liên hệ

512Gb Grap  : Liên hệ
512Gb Silver   : Liên hệ
512Gb Gold    : Liên hệ
512Gb Purple : Liên hệ

*** Phiên bản ZP/A (Singapore)

iPhone 13 Pro Max
(Grap, Silver, Gold,  Sierra) 
Phiên bản LL/A

128Gb Grap   : 27.279.000 VND
128Gb Silver   : 27.379.000 VND
128Gb Gold     : 27.379.000 VND
128Gb Sierra  : 27.379.000 VND
128Gb Alpine Green  : 27.379.000 VND

256Gb Grap  : 30.079.000 VND
256Gb Silver   : 30.079.000 VND
256Gb Gold    : 30.079.000 VND
256Gb Sierra  : 30.079.000 VND
256Gb Alpine Green  : 30.079.000 VND

512Gb Grap  : 34.679.000 VND
512Gb Silver   : 35.179.000 VND
512Gb Gold    : 35.179.000 VND
512Gb Sierra  : 35.179.000 VND
512Gb Alpine Green  : 35.179.000 VND

*** Phiên bản LL/A (Mỹ)

iPhone 13 Pro 
(Grap, Silver, Gold,  Sierra) 
Phiên bản LL/A

128Gb Grap   : 24.979.000 VND
128Gb Silver    : 25.179.000 VND
128Gb Gold     : 25.179.000 VND
128Gb Sierra  : 25.479.000 VND
128Gb Alpine Green : 25.479.000 VND

256Gb Grap : 26.879.000 VND
256Gb Silver   : 27.479.000 VND
256Gb Gold    : 27.479.000 VND
256Gb Sierra  : 27.479.000 VND
256Gb Alpine Green : 27.479.000 VND

512Gb Grap  : 32.279.000 VND
512Gb Silver   : 32.479.000 VND
512Gb Gold   : 32.479.000 VND
512Gb Sierra  : 32.479.000 VND
512Gb Alpine Green : 32.479.000 VND

*** Phiên bản LL/A (Mỹ)

iPhone 13
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản LL/A

128Gb Red  : 19.079.000 VND
128Gb Midnight : 19.379.000 VND
128Gb StarLight : 19.379.000 VND
128Gb Pink : 19.379.000 VND
128Gb Blue : 19.379.000 VND
128Gb Alpine Green  : 19.379.000 VND

256Gb Red  : 21.679.000 VND
256Gb Midnight : 22.079.000 VND
256Gb StarLight : 22.079.000 VND
256Gb Pink : 22.079.000 VND
256Gb Blue : 22.079.000 VND
256Gb Alpine Green  : 22.079.000 VND

512Gb Red  : 25.679.000 VND
512Gb Midnight : 25.479.000 VND
512Gb StarLight: 25.679.000 VND
512Gb Pink : 25.679.000 VND
512Gb Blue : 25.679.000VND
515Gb Alpine Green  : 25.379.000 VND

*** Phiên bản LL/A (Mỹ) 

iPhone 13 Mini
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản LL/A

128Gb Red  : 18.879.000 VND
128Gb Midnight : 19.279.000 VND
128Gb StarLight : 19.579.000 VND
128Gb Pink : 18.779.000 VND
128Gb Blue : 19.279.000 VND

256Gb Red  : 20.379.000 VND
256Gb Midnight : 20.379.000 VND
256Gb StarLight : 21.079.000 VND
256Gb Pink : 20.279.000 VND
256Gb Blue : 20.779.000 VND

512Gb Red  : 22.379.000 VND
512Gb Midnight : 22.379.000 VND
512Gb StarLight: 23.079.000 VND
512Gb Pink : 22.279.000 VND
512Gb Blue : 22.779.000 VND

*** Phiên bản LL/A (Mỹ)

iPhone 12 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản VN/A

128Gb Gray VN  : 30.479.000 VND
128Gb Silver VN   : 30.479.000 VND
128Gb Gold VN    : 30.479.000 VND
128Gb Pacific Blue VN : 30.479.000 VND

256Gb Gray VN : 34.479.000 VND
256Gb Silver VN  : 34.479.000 VND
256Gb Gold VN   : 34.479.000 VND
256Gb Pacific Blue VN : 34.479.000 VND

512Gb Gray VN : 39.479.000 VND
512Gb Silver VN  : 39.479.000 VND
512Gb Gold VN  : 39.479.000 VND
512Gb Pacific Blue VN : 39.479.000 VND

*** Phiên bản VN (Việt Nam)

iPhone 12 Pro 
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản VN/A
128Gb Gray VN : 29.479.000 VND
128Gb Siver VN    : 29.479.000 VND
128Gb Gold VN    : 29.479.000 VND
128Gb Pacific Blue  VN : 29.479.000 VND

256Gb Gray VN : 31.479.000 VND
256Gb Siver VN    : 31.479.000 VND
256Gb Gold VN    : 31.479.000 VND
256Gb Pacific Blue VN : 31.479.000 VND

512Gb Gray VN     : 38.479.000 VND
512Gb Siver VN   : 38.479.000 VND
512Gb Gold VN    : 38.479.000 VND
512Gb Pacific Blue VN: 38.479.000 VND

*** Phiên bản VN/A (Mỹ) 

iPhone 12
(Space Gray, Silver, Red, Green,
Pacific Blue)
Phiên bản VN/A

64Gb Gray LL  : 15.379.000 VND
64Gb Silver LL   : 15.379.000 VND
64Gb Red LL    : 15.379.000 VND
64Gb Purple LL    : 15.379.000 VND
64Gb Mint LL    : 15.379.000 VND
64Gb Pacific Blue LL: 15.379.000 VND

128Gb Gray LL : 17.779.000 VND
128Gb Silver LL  : 17.779.000 VND
128Gb Red LL   : 17.779.000 VND
128Gb Purple LL    : 17.779.000 VND
128Gb Mint LL   : 17.779.000 VND
128Gb Pacific Blue LL   : 17.779.000 VND

256Gb Grey LL: Liên hệ
256Gb Silver LL: Liên hệ
256Gb Red LL: Liên hệ
256 Gb Purple LL: Liên hệ
256Gb Mint LL: Liên hệ
256Gb Pacific Blue LL: Liên hệ

*** Phiên bản VN/A (Việt Nam) 

iPhone 12 Mini
(Space Gray, Silver, Red, Mint, Pacific Blue)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Gray LL : Liên hệ
64Gb Silver LL : Liên hệ
64Gb Red LL : Liên hệ
64Gb Purple LL : Liên hệ
64Gb Mint LL : Liên hệ
64Gb Pacific Blue LL : Liên hệ

128Gb Gray LL : Liên hệ
128Gb Silver LL : Liên hệ
128Gb Red LL : Liên hệ
128Gb Purple LL : Liên hệ
128Gb Mint LL : Liên hệ
128Gb Pacific Blue LL : Liên hệ

256Gb Gray LL  : Liên hệ
256Gb Silver LL : Liên hệ
256Gb Red LL : Liên hệ
256Gb Purple LL : Liên hệ
256Gb Mint LL : Liên hệ
256Gb Pacific Blue LL : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL  : Liên hệ
64Gb Silver LL   : Liên hệ
64Gb Grey LL    : Liên hệ
64Gb Gold LL    : Liên hệ

256Gb Green LL : Liên hệ
256Gb Silver LL  : Liên hệ
256Gb Grey LL   : Liên hệ
256Gb Gold LL   : Liên hệ

512Gb Green LL : Liên hệ
512Gb Silver LL  : Liên hệ
512Gb Grey LL   : Liên hệ
512Gb Gold LL   : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL : Liên hệ
64Gb Gold LL    : Liên hệ
64Gb Gray LL    : Liên hệ
64Gb Siver LL    : Liên hệ

256Gb Green CPO/LL : Liên hệ
256Gb Gold CPO/LL    : Liên hệ
256Gb Gray CPO/LL    : Liên hệ
256Gb Silver CPO/LL   : Liên hệ

512Gb Green LL  : Liên hệ
512Gb Gold LL     : Liên hệ
512Gb Gray LL     : Liên hệ
512Gb Silver LL    : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 – 2020
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản VN/A 

64Gb Red VN       : 11.679.000 VND
 64Gb Yellow VN    : 11.679.000 VND
 64Gb Black VN       : 11.679.000 VND
 64Gb Purple VN     : 11.679.000 VND
 64Gb Mint VN         : 11.679.000 VND
64Gb White VN    : 11.679.000 VND


128Gb Red VN     : 13.179.000 VND
128Gb Black VN   : 13.179.000 VND
128Gb Yellow VN : 13.179.000 VND
128Gb Purple VN  : 13.179.000 VND
128Gb White VN  : 13.179.000 VND
128Gb Mint VN     : 13.179.000 VND

*** Phiên bản 256Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản VN/A (Việt Nam) 

iPhone 11 – 2020
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản LL/A 

64Gb Red VN       : Liên hệ
 64Gb Yellow VN    : Liên hệ
 64Gb Black VN      : Liên hệ
 64Gb Purple VN    : Liên hệ
 64Gb Mint VN        : Liên hệ
64Gb White 
VN   : Liên hệ


128Gb Red VN      : Liên hệ
128Gb Black VN    : Liên hệ
128Gb Yellow VN  : Liên hệ
128Gb Purple VN  : Liên hệ
128Gb White VN   : Liên hệ
128Gb Mint VN      : Liên hệ

*** Phiên bản 256Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản LL/A (Mỹ)

iPhone XS 
(
Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : Liên hệ
64Gb Silver LL  : Liên hệ
64Gb Gold LL   : Liên hệ

256Gb Black LL  : Liên hệ
256Gb Silver LL : Liên hệ
256Gb Gold LL  : Liên hệ

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone SE 2020 
(
Space Gray, Silver, Red
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : Liên hệ
64Gb Silver LL  : Liên hệ
64Gb Red LL   : Liên hệ

128Gb Black LL  : Liên hệ
128Gb Silver LL : Liên hệ
128Gb Red LL  : Liên hệ

256Gb Black LL  : Liên Hệ
256Gb Silver LL : Liên Hệ
256Gb Red LL  : Liên Hệ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial