Hexa – Chuyên Táo

iPhone 12 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue)
Phiên bản ZA/A
Giá dự kiến

128Gb Grey LL  : 37.950.000 VND
128Gb Silver LL   : 37.950.000 VND
128Gb Gold LL    : 38.450.000 VND
128Gb Pacific Blue LL : 39.950.000 VND

256Gb Grey LL : 41.950.000 VND
256Gb Silver LL  : 41.950.000 VND
256Gb Gold LL   : 42.450.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 41.950.000 VND

512Gb Grey LL : 44.450.000 VND
512Gb Silver LL  : 44.450.000 VND
512Gb Gold LL   : 45.450.000 VND
512Gb Pacific Blue LL : 44.950.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12 Pro 
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản ZA,ZP 
Giá dự kiến

128Gb Gray LL : 29.550.000 VND
128Gb Siver LL    : 30.750.000 VND
128Gb Gold LL    : 31.950.000 VND
128Gb Pacific Blue  LL : 30.550.000 VND

256Gb Gray LL : 31.950.000 VND
256Gb Siver LL    : 32.750.000 VND
256Gb Gold LL    : 33.850.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 32.550.000 VND

512Gb Gray LL  : 33.450.000 VND
512Gb Siver LL     : 34.950.000 VND
512Gb Gold LL     : 36.950.000 VND
512Gb Pacific Blue LL: 35.950.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12
(Space Gray, Silver, Red, Green,
Pacific Blue)
Phiên bản ZA
Giá dự kiến

64Gb Gray LL  : 21.750.000 VND
64Gb Silver LL   : 22.050.000 VND
64Gb Red LL    : 21.750.000 VND
64Gb Green LL    : 22.650.000 VND
64Gb Pacific Blue LL: 22.150.000 VND

128Gb Gray LL : 22.750.000 VND
128Gb Silver LL  : 22.950.000 VND
128Gb Red LL   : 22.750.000VND
128Gb Green LL   : 23.650.000 VND
128Gb Pacific Blue LL   : 29.950.000 VND

256Gb Grey LL   : 24.750.000 VND
256Gb Silver LL  : 25.050.000 VND
256Gb Red LL : 24.750.000 VND
256Gb Mint LL   : 25.650.000 VND
256Gb Pacific Blue LL   : 25.050.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12 Mini
(Space Gray, Silver, Red, Mint, Pacific Blue)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 
Giá dự kiến

64Gb Gray LL : 25.500.000 VND
64Gb Silver LL : 25.500.000 VND
64Gb Red LL : 25.500.000 VND
64Gb Mint LL : 26.500.000 VND
64Gb Pacific Blue LL : 26.500.000 VND

128Gb Gray LL : 28.500.000 VND
128Gb Silver LL : 29.500.000 VND
128Gb Red LL : 28.500.000 VND
128Gb Mint LL : 29.000.000 VND
128Gb Pacific Blue LL : 29.000.000 VND

256Gb Gray LL  : 29.300.000 VND
256Gb Silver LL : 29.300.000 VND
256Gb Red LL : 29.300.000 VND
256Gb Green LL : 29.300.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 30.300.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL  : 23.000.000 VND
64Gb Silver LL   : 23.000.000 VND
64Gb Grey LL    : 22.000.000 VND
64Gb Gold LL    : 23.000.000 VND

256Gb Green LL : 26.000.000 VND
256Gb Silver LL  : 26.000.000 VND
256Gb Grey LL   : 25.500.000 VND
256Gb Gold LL   : 26.000.000 VND

512Gb Green LL : 27.000.000 VND
512Gb Silver LL  : 27.000.000 VND
512Gb Grey LL   : 26.500.000 VND
512Gb Gold LL   : 27.000.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL : 25.700.000 VND
64Gb Gold LL    : 25.500.000 VND
64Gb Gray LL    : 25.000.000 VND
64Gb Siver LL    : 25.500.000 VND

256Gb Green LL : 28.800.000 VND
256Gb Gold LL    : 28.500.000 VND
256Gb Gray LL    : 28.100.000 VND
256Gb Silver LL   : 28.500.000 VND

512Gb Green LL  : 32.400.000 VND
512Gb Gold LL     : 32.400.000 VND
512Gb Gray LL     : 31.400.000 VND
512Gb Silver LL    : 32.000.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Red LL       : 17.400.000 VND
 64Gb Yellow LL    : 17.500.000 VND
 64Gb Black LL      : 17.400.000 VND
 64Gb Purple LL    : 17.400.000 VND
 64Gb Green LL     : 17.600.000 VND 
64Gb White LL   : 17.400.000 VND


128Gb Red LL      : 18.400.000 VND
128Gb Black LL    : 18.400.000 VND
128Gb Yellow LL  : 18.600.000 VND
128Gb Purple LL  : 18.400.000 VND
128Gb White LL   : 18.700.000 VND
128Gb Green LL  : 19.400.000 VND

*** Phiên bản256Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone XS Max 
(Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 17.600.000 VND
64Gb Silver LL  : 17.900.000 VND 
64Gb Gold LL   : 18.000.000 VND

256Gb Black LL : 20.500.000 VND
256Gb Silver LL : 20.800.000 VND
256Gb Gold LL  : 21.000.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone XS 
(
Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 15.300.000 VND
64Gb Silver LL  : 16.100.000 VND
64Gb Gold LL   : 16.300.000 VND

256Gb Black LL  : 18.600.000 VND
256Gb Silver LL : 18.800.000 VND
256Gb Gold LL  : 19.000.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone SE 2020 
(
Space Gray, Silver, Red
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 10.500.000 VND
64Gb Silver LL  : 10.500.000 VND
64Gb Red LL   : 10.800.000 VND

128Gb Black LL  : 11.500.000 VND
128Gb Silver LL : 11.500.000 VND
128Gb Red LL  : 11.800.000 VND

256Gb Black LL  : 14.500.000 VND
256Gb Silver LL : 14.700.000 VND
256Gb Red LL  : 14.800.000 VND

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial