Hexa – Chuyên Táo

iPhone 11 Pro
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL  : 24.900.000 VND
64Gb Silver LL   : 24.600.000 VND
64Gb Grey LL    : 23.500.000 VND
64Gb Gold LL    : 24.800.000 VND

256Gb Green LL : 27.800.000 VND
256Gb Silver LL  : 27.800.000 VND
256Gb Grey LL   : 26.600.000 VND
256Gb Gold LL   : 27.800.000 VND

512Gb Green LL : 28.700.000 VND
512Gb Silver LL  : 28.700.000 VND
512Gb Grey LL   : 28.700.000 VND
512Gb Gold LL   : 28.700.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL : 26.800.000 VND
64Gb Gold LL    : 27.400.000 VND
64Gb Gray LL    : 25.400.000 VND
64Gb Siver LL    : 28.000.000 VND

256Gb Green LL : 30.200.000 VND
256Gb Gold LL    : 30.200.000 VND
256Gb Gray LL    : 28.600.000 VND
256Gb Silver LL   : 30.600.000 VND

512Gb Green LL  : 33.100.000 VND
512Gb Gold LL     : 32.900.000 VND
512Gb Gray LL     : 31.000.000 VND
512Gb Silver LL    : 32.200.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Red LL       : 18.200.000 VND
 64Gb White LL     : 19.500.000 VND
 64Gb Yellow LL    : 18.900.000 VND
 64Gb Black LL      : 18.600.000 VND
 64Gb Purple LL     : 18.900.000 VND
 64Gb Green LL     : 19.600.000 VND

128Gb Red LL       : 19.900.000 VND
128Gb White LL   : 20.400.000 VND
128Gb Yellow LL  : 20.400.000 VND
128Gb Black LL     : 20.100.000 VND
128Gb Purple LL   : 20.600.000 VND
128Gb Green LL  : 20.700.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone XS Max 
(Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 18.600.000 VND
64Gb Silver LL  : 18.900.000 VND 
64Gb Gold LL   : 19.800.000 VND

256Gb Black LL : 22.000.000 VND
256Gb Silver LL : 22.000.000 VND
256Gb Gold LL  : 22.300.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone XS 
(
Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 15.800.000 VND
64Gb Silver LL  : 16.600.000 VND
64Gb Gold LL   : 16.800.000 VND

256Gb Black LL  : 21.100.000 VND
256Gb Silver LL : 21.300.000 VND
256Gb Gold LL  : 21.500.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial